Skip links

Zorg en welzijn

De afgelopen jaren is fors bezuinigd op de zorg en dat voelen we nu nog steeds. Er zijn steeds minder plaatsen in het verzorgingstehuis, waardoor ouderen soms ver buiten hun vertrouwde omgeving opgenomen worden. En de toelatingseisen worden steeds zwaarder! Dit maakt met name de ouderen erg onzeker. Ook de vraag naar handen aan het bed wordt groter. Door de arbeidsomstandigheden zijn er steeds minder jongeren die nog in de verpleeg- en ouderenzorg willen werken. Het wordt een hele uitdaging voor de instellingen en de gemeente om dit tij te keren. Algemeen Belang Groot Hulst vindt een goede samenwerking en overleg met zorgaanbieders van levensbelang.
De regels binnen de zorg moeten worden vereenvoudigd. Minder verslaglegging en meer bezig met de daadwerkelijke zorg. Kortom: meer uren voor de zorg zelf! De zorgbehoefte van de mens moet daarbij centraal staan, niet de regels. We moeten toe naar flexibelere zorgverlening, waar ruimte is voor een sociaal component. Een praatje is vaak net zo belangrijk als de geleverde zorg zelf.
Bij inzet van zorg moet er sprake zijn van een integrale benadering. De ordening van de zorg moet gerealiseerd worden in zorgcirkels met zoveel mogelijk voorzieningen binnen die cirkel waar een beroep op kan worden gedaan. Op deze wijze kunnen verbindingen worden gelegd tussen het sociale- en zorgdomein. Dit voorkomt dat mensen die zorg nodig hebben bij allerlei verschillende instanties aan moeten kloppen en door de bomen het bos niet meer zien! Een hele belangrijke plaats moet worden ingeruimd voor de “wijkzuster”.
Aanvraagprocedures voor voorzieningen en verstrekkingen moeten een zo kort mogelijke doorlooptijd hebben. Inwoners die zorg nodig hebben moeten niet onnodig lang wachten op een hulpmiddel omdat de procedures zo omslachtig zijn. Door de wijzigingen in de indicatiestelling komen mensen steeds meer in kwetsbare posities; zij moeten in geval van nood altijd een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning.
Inzet van zorg en voorzieningen moet worden bepaald door professionals die op de hoogte zijn van de situaties. Uitgangspunt hierbij is het leveren van maatwerk. Door de inzet van nieuwe technieken, zoals domotica, kunnen de zorgkosten beperkt worden.
Overbodige administratieve lasten moeten worden voorkomen. We moeten onze middelen besteden aan de zorg en voorzieningen zelf, niet aan overbodige overheadkosten.
Zorg moet geleverd worden door professionele, kwalitatief goede medewerkers. Bij de inzet van zorg mag geen verschraling optreden door inzet van niet gekwalificeerde (goedkopere) krachten; de signalerende functie en de vertrouwde hulp moeten blijven.
Algemeen Belang Groot Hulst maakt zich hard voor de realisatie van (meer) zorgwoningen in de grotere kernen: Vogelwaarde, Clinge, Kloosterzande, Sint Jansteen en in de binnenstad van Hulst. Zo kunnen ouderen blijven wonen in hun eigen regio! De Blaauwe Hoeve en Antonius blijven het centrale punt waar met name de zwaardere zorg en de hoogwaardige voorzieningen aanwezig moeten zijn. Bij scheiden van wonen en zorg moet de gemeente de regierol vervullen voor de huisvesting. Ook de woningbouwcorporaties spelen hierbij een grote rol.
De huidige functies van het ziekenhuis in Terneuzen moeten minimaal gehandhaafd blijven, zodat inwoners binnen een redelijke tijd in een volwaardig ziekenhuis kunnen komen. Onze inwoners moeten daarnaast een beroep kunnen blijven doen op de bijzondere geneeskundige hulp in de academische ziekenhuizen in België. De polikliniek van ZorgSaam in Hulst moet gehandhaafd blijven. Inwoners die niet over eigen vervoer beschikken, kunnen daardoor in hun eigen omgeving bij een arts terecht. Clustering van zorg in de gemeente Hulst wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. De werkgelegenheid is hierbij heel belangrijk voor ons gebied. Medische en sociale centra moeten bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De halte moet op een zo kort mogelijke afstand van de centra liggen.
Investeren (opleiding en training) in vrijwilligers en mantelzorgers blijft noodzakelijk! Vrijwilligerswerk wordt in de toekomst steeds belangrijker, omdat we meer ouderen krijgen, maar het voorzieningenniveau helaas toch nog daalt. We moeten er alles aan doen om ook jongere mensen warm te maken voor vrijwilligerswerk. Ouderenbonden, ouderenadviseurs en burgeradviseurs hebben een belangrijke signalerende taak; de gemeente zorgt dat er voldoende begeleiding, ondersteuning en opleiding is voor deze vrijwilligers.
Geld voor de WMO moet daadwerkelijk worden besteed aan de zorg, zonder dat er te grote reserves ontstaan. Immers dit geld is voor de zorg aan onze inwoners bedoeld en mag niet in een spaarpot worden opgepot of worden uitgegeven aan andere zaken dan de daadwerkelijke zorg!
Stichting Hulst voor Elkaar is de centrale wegwijzer voor iedereen in de gemeente die advies of ondersteuning nodig heeft op het gebied van zorg en welzijn. Hulst voor Elkaar brengt de gemeente Hulst letterlijk in beweging door middel van sport en bewegingsprojecten voor jong en oud. Zij organiseren projecten die het welzijn in de samenleving bevorderen en zijn een belangrijke schakel voor het vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en mantelzorg. Zij brengen mensen en stichtingen bij elkaar en zijn een verbindende factor op het gebied van buurtwerk. Daarnaast is Hulst voor Elkaar adviserend en ondersteunend op het gebied van zorg en dienstverlening zoals maatschappelijk werk, jongerenwerk en andere vormen van hulpverlening. Het is belangrijk dat dit de komende jaren verder wordt uitgebouwd en dat de Stichting Hulst voor Elkaar een begrip wordt in onze samenleving. Zodat inwoners op een laagdrempelige manier van deze diensten gebruik kunnen maken.
Per kern of wijk moeten er basisvoorzieningen zijn waar ouderen een beroep op kunnen doen, bijvoorbeeld wijkverpleging, huisartsenzorg (aan huis), huishoudelijke hulp, bewegingsactiviteiten, hulp bij administratie, mantelzorg en sociale activiteiten. Dagbestedingsactiviteiten voor ouderen moeten lokaal worden georganiseerd.
De gemeenschapscentra en andere huisvestingsvoorzieningen moeten optimaal ingezet kunnen worden voor de activiteiten van alle inwoners. Er mogen geen (financiële) drempels zijn voor deelname aan activiteiten. Algemeen Belang Groot Hulst wil dat alle gemeenschapshuizen en openbare gebouwen toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel, met een rollator en andere vormen van hulpmiddelen voor mindervaliden. Straten moeten voorzien zijn van goede oversteekplaatsen met op- en afritten.

Betrokken ABGH'er(s):

Betrokken
ABGH'er(s):